گالری پرده ای و پرده آب سرریز

پرده های آب یا آبنماهای پرده ای نمونه ای از آبنماهای ریزشی هستند که ریزش آب را به صورت دیواره ای از پرده آب در برابر ما تصویر می کنند. این دیواره آبی با ضخامتی کم به طول های مختلف قابلیت اجرا دارند. طول این آبنماهای پرده ای از حدود ۴۰ سانتی متر تا ۴ متر می تواند متغیر باشد. ساخت این مدل آبنماها به دو روش ساخت باکس استیل و یا ساخت به صورت ابنیه عمرانی عملیاتی است. طراحی و ساخت این سازه یرای محوطه های تفریحی و مجتمع های تجاری توصیه می شود.