گالری نگهداری گیاهان آپارتمانی و فضای سبز

در بسیاری از پروژه ها کارفرما تا مدت دو تا سه ماه، نگهداری فضای سبز و گیاهان کاشته شده را بر عهده پیمانکار می گذارد. در این شرایط با توجه به اینکه پیمانکار به عنوان تامین کننده خود بایستی مسئولیت دوام گیاهان و درختچه های خود را بپذیرد، در مدت نگهداری در صورت از دست رفتن گیاهان، پیمانکار متضمن تامین مجدد و حفظ شرایط موجود خواهد بود. در این مدل از نگهداری با توجه به شناخت کارفرما از فضای سبز و نیاز به توجه بیشتر به گیاهان در دوره کاشت، دوام و سازگاری گیاه در محیط کاشت در برابر شرایط نامناسب ـ پس از سپری شدن دوره نگهداری اولیه ـ بیشتر و بهتر خواهد بود.