گیاهان محوطه و فضای سبز

گیاهان محوطه و فضای سبز

پس از ساخت محوطه و احداث ابنیه ها، سازه های چوبی، آبی و … مهترین بخش باقی مانده، چیدمان فضای سبز و اجرای طرح ...